Advertising Agency: W&K, Beijing, China
Creative Director: Li Chen
Art Directors: Qing Zhao, Ning Yang
Copywriters: Miao Qiu, Shen Li
Illustrator: Ning Yang